Pärsama hooldekodu kodukord

Hooldekodusse vastuvõtmine

 • Pärsama hooldekodusse elama asudes võtke kaasa vajaminevad dokumendid ja isiklikud esemed (jalatsid, sokid, mõistlikus koguses riideid, isiklikud hügieenitarbed).
 • Hooldekodu elanik saab kasutamiseks pesu, voodivarustuse, võimalusel sobivad riided.
 • Elanik paigutatakse tuppa hooldekodu töötaja poolt vastavalt inimese tervislikule seisundile, erivajadusele, eale ja võimalustele.
 • Meie elanikele kuuluvad väärisesemed, raha ja dokumendid saab soovi korral anda administratsiooni ruumi turvakappi hoiule. Hooldekodu ei vastuta isiklike varade eest tubades.
 • Hooldekodusse saab tulla järjekorra alusel, vastavalt kokkuleppele juhatajaga või Saaremaa Vallavalitsuse korralduse alusel.

Meie elanike õigused ja kohustused

Pärsama Hooldekodu elanikel on õigus:

 • Olla koheldud väärikuse, lugupidamise ja viisakusega.
 • Pöörduda kaebuste, küsimuste ja probleemide lahendamiseks, hooldustöötaja või juhataja poole.
 • Saada abi toimingutes, kui ise hakkama ei saa kas tervise, teadmiste või jõuvaru puudumise tõttu.
 • Suhelda oma perekonnaga, sõpradega ja teiste hoolealustega.
 • Kasutada isiklikke asju. Mööbli kaasatoomiseks on vajalik eelnev kokkulepe juhatajaga. Hooldekodul on õigus keelduda mittesobiva mööbli vastuvõtmisest.
 • Suitsetada ainult õues.
 • Lahkuda ajutiselt hooldekodust juhataja teadmisel. Lahkumine puhkepäevadel tuleb kooskõlastada nädala sees.

Kuna hooldekodu on koduks veel teistele inimestele, siis peab austama ka teiste elanike õigusi. Iga hooldekodu elanik:

 • Järgib hooldekodu kodukorda, täidab hooldustöötaja ja juhataja korraldusi.
 • Hoiab vastavalt oma võimetele puhtust ja korda kõigis hooldekodu ruumides ja territooriumil.
 • Hoiab ja kasutab säästlikult hooldekodu vara, ruume, sisseseadet, kasutamiseks antud varustust ja muid esemeid. Nende tahtlik rikkumine, omastamine, hooldekodust väljaviimine või müümine on keelatud. Teadlikult rikutud või lõhutud esemete eest tasub kahjutasu hoolealune või tema esinadaja.
 • Teatab oma asjade või esemete kadumisest koheselt hooldekodu töötajale.
 • Hoidub tegudest, mis kahjustavad hooldekodu mainet.

Hooldekodus on keelatud:

 • Öörahu ajal siseneda teistesse tubadesse, rikkuda korda ja rahu.
 • Hooldekodus ja selle ümbruses käituda lärmakalt ja ebaviisakalt.
 • Tarvitada, hoida ja levitada alkohoolseid jooke ning narkootilisi aineid. Hooldekodul on õigus nimetatud ained konfiskeerida, koostades vastava akti.
 • Vägivaldne (nii füüsiline kui vaimne) ning kiuslik käitumine hooldekodu teiste elanike ja personali suhtes.
 • Pilduda esemeid ja toidujäätmeid kanalisatsiooni või aknast välja.
 • Lamada üleriietes ja jalatsitega voodis.
 • Tuua ruumidesse ohtlikke aineid ja esemeid, külm- või tulirelvi (k.a isevalmistatud), neid seal hoida või kasutada.
 • Suitsetada tubades.
 • Laenata teistelt isikutelt raha, mängida hasartmänge raha peale. Hooldekodu ei vastuta laenutehingute tagajärgede eest.
 • Viia ilma loata hooldekodu vara ühest ruumist teise või hooldekodust välja.
 • Tubades pesta ja kuivatada pesu, valmistada toitu, hoida määrivaid, reostavaid asju ning kiirestiriknevaid toiduaineid.
 • Lahkuda hooldekodu territooriumilt hooldustöötaja nõusolekuta.

Hooldekodust lahkumine

 • Hooldekodust lahkumine toimub meie elaniku ja/või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse ja hoolduslepingu lõpetamise alusel.
 • Lahkumisel antakse meie elanikule tagasi tema isiklikud esemed, hoiule antud väärisesemed, raha ja dokumendid.
 • Lepingu lõpetamisest on asjast huvitatud pool kohustatud ette teatama kirjalikult vähemalt nädala.

Vastutus

 • Kodukorras sätestatud kohustuste täitmise eest vastutab meie elanik isiklikult. Hooldekodu personal vastutab eeskirjadest kinnipidamise eest oma tööloleku ajal.
 • Kodukorra teadlikul rikkumisel meie elaniku poolt rakendab hooldekodu juhataja järgmisi mõjutusvahendeid: suuline märkus; juhataja korraldusega noomitus; juhataja korraldusega noomitus koos elaniku hoolduslepingu lõpetamise hoiatusega, millest informeeritakse vastava omavalitsuse sotsiaaltöötajat, hooldatavat ja/või hooldatava esindajat; pöördumine politsei poole korra kindlustamiseks; hoolduslepingu hooldekodupoolne lõpetamine.
 • Mõjutusvahendite rakendamisel lisab juhataja vastava dokumendi elaniku isiklikku toimikusse.
 • Kodukorra rikkumisel, mis tulenes probleemidest elaniku vaimses seisundis või tema vaimse seisundi järsust halvenemisest, kaasab hooldekodu personal korrarikkuja rahustamise protsessi perearsti või kiirabi.

Hoolekodusse koha saamisel vajaminevad dokumendid

 • Isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart).
 • Isiku ja/või tema seadusliku esindaja nõusolek hooldekodusse elama asumise kohta.
 • Perearsti poolt väljastatud tõend isiku tervisliku seisundi kohta.
 • Määratud ravimiskeem.

Päevakava

 • Kell 6.00–9.00 hooldus- ja hügieenitoimingutega seonduvad tegevused, riietumine.
 • Kell 9.00 hommikusöök.
 • Kell 9.30 ravimite võtmine/andmine.
 • Kell 10.00–13.00 huvitegevusega seonduvad tegevused.
 • Kell 13.00 lõunasöök.
 • Kell 13.30 ravimite võtmine/andmine.
 • Kell 14.00–17.00 päevauinak ja/või huvitegevusega seonduvad tegevused, hooldustoimingud.
 • Kell 18.00 õhtusöök.
 • Kell 18.30 ravimite võtmine/andmine.
 • Kell 18.30–22.00 hooldus- ja hügieenitoimingutega seonduvad tegevused, televiisori vaatamine, lugemine.
 • Kell 22.00 öörahu.